Statut

Statut Stowarzyszenia Samopomocy Osób Niepełnosprawnych

„Zabrzanka”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Samopomocy Osób Niepełnosprawnych „Zabrzanka”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Zabrzanka”.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zabrze woj. Śląskie.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Zabrza i województwa śląskiego.
  1. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na czynnym udziale i pracy członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników, prowadzić usługi oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i formy działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach życiowych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i integracyjnych. Reprezentowanie seniorów i osób niepełnosprawnych, członków i sympatyków Stowarzyszenia w sprawach ich dotyczących. Promowanie działań samopomocowych a także pozafinansowe wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób z otoczenia znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z zakresu:

 1. pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 2. działalności charytatywnej,
 3. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 4. ochrony i promocji zdrowia,
 5. organizowania działań i różnego rodzaju form wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
 6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 7. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 8. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 9. Propagowania   oraz   organizowania   wymiany   międzykulturowej   w   zakresie   turystyki i krajoznawstwa w szczególności organizację wyjazdowych warsztatów, szkoleń, prelekcji, seminariów, wykładów oraz wypoczynku osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży,
 10. upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez np. prowadzenie klubu sportowego,
 11. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 12. zaopatrywania w żywność najuboższych osób starszych i niepełnosprawnych, ich rodzin i osób z otoczenia poprzez współpracę z bankiem żywności,
 13. promocji i organizacji wolontariatu,
 1. sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego,
 2. sprzedaży przedmiotów darowizn na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Ochronę i promocję zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych, organizowanie zajęć i imprez integracyjnych o charakterze tematyczno- szkoleniowym.
 2. Propagowanie idei przeciw wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych co umożliwi przeprowadzenie działań i kampanii informacyjnych w mediach i imprezach plenerowych.
 3. Propagowanie   oraz   organizowanie   wymiany   międzykulturowej   w   zakresie   turystyki i krajoznawstwa w szczególności organizację wyjazdowych warsztatów, szkoleń, prelekcji, seminariów, wykładów.
 4. Organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych.
 • Wydawanie czasopism, broszur, związanych z promowaniem Stowarzyszenia oraz jego założeń i celów.
 • Podejmowanie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia ich w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pobytu lub miejscu pracy.
 • Zaopatrywanie w żywność najuboższych osób starszych i niepełnosprawnych poprzez współpracę z bankiem żywności itp.
 • Pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 • Poradnictwo w zakresie obszarów: prawne, społeczno-obywatelskie, psychologiczne, konsumenckie i zawodowe wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 • Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 • Upowszechnianie i ochronę praw konsumentów.
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami w tym pomocy Polonii i Polakom za granicą.
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

r) Organizacja, wyjazdów, turnusów rehabilitacyjnych.

§ 9

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową, działalność nieodpłatna pożytku publicznego, odpłatna pożytku publicznego jest rachunkowo wyodrębniona w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości zgodnie z wymogiem art. 10 ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 9a

1.Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w kategoriach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerami:

a.88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

b.88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

c.47.19.Z – Postała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

d.47.99.Z   –   Pozostała   sprzedaż   detaliczna   prowadzona   poza   siecią   sklepową,   straganami i targowiskami

e.58.11.Z – Wydawanie książek

f.58.19.Z – Pozostałą działalność wydawnicza

g.82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

h.85.59 B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

i.94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

j. 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna

k. 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

l.79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki

m.85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne

n.96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 9b

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w kategoriach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerami:

 1. 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 2. 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 3. 47.19.Z – Postała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 4. 47.99.Z   –   Pozostała   sprzedaż   detaliczna   prowadzona   poza   siecią   sklepową,   straganami i targowiskami
 5. 58.11.Z – Wydawanie książek
 6. 58.19.Z – Pozostałą działalność wydawnicza
 7. 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 8. 85.59 B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 9. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 10. 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
 11. 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 12. 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
 13. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne
 14. 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 10

 1. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, pozarządowymi, samorządowymi i prywatnymi.
 2. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: a.zwyczajnych,

b.wspierających,

c.honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a.biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, b.korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c.udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, d.zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a.brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b.uczestniczenia w walnych zebraniach członków, c.przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, d.regularnego opłacania składek.

§ 15

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
  1. wykluczenia przez Zarząd:
   1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy, po wcześniejszym upomnieniu- zawiadomieniu.
   1. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
   1. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
  1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  1. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 • Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przyjęciem przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
  1. Zarząd,
  1. Komisja Rewizyjna.

§ 18

 1. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 20

Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  • z własnej inicjatywy,
  • na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
 • Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym zebraniu członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie uchwały mogą być podjęte bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a.określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b.uchwalanie zmian statutu,

c.wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

d.udzielanie członkom Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e.rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

f.podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia bądź połączenia z inną organizacją pozarządową z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu oraz przeznaczeniu jego majątku,

g.podejmowanie uchwał w sprawie mianowania członka honorowego.

Zarząd

§ 23

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd może składać się od 2 do 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 3. Prezydium Zarządu składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika ukonstytuowanych na pierwszym posiedzeniu.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 • Członkowie Zarządu mają prawo do wynagrodzenia w związku z pełnioną funkcją. Wysokość wynagrodzenia określa uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 • zwoływanie Walnego Zebrania,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych, do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się w liczbie od 1 do 2 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 4. nie mogą być członkami zarządu Stowarzyszenia, nie mogą pozostawać z nimi w związku małżeńskim lub wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 5. nie   mogą   być skazani   prawomocnym wyrokiem   za   przestępstwo   umyślne    ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej sprawowanie nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia wyłącznie w zakresie zgodności jego działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu, w tym w szczególności do Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  1. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  1. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
  1. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
  1. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
  1. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 27

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości oraz ruchomości.
 2. Na majątek Stowarzyszenia składają się w szczególności:
 3. wpływy z tytułu składek członkowskich;
 4. darowizny, spadki, zapisy, nawiązki;
 5. dotacje i subwencje przekazywane Stowarzyszeniu;
 6. odsetki bankowe i inne przychody z kapitału
 7. wpływy z 1% podatku od osób fizycznych;
 8. dochody ze zbiórek publicznych, aukcji, sprzedaży on-line, kiermaszy, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Stowarzyszenia
 9. i inne zgodne z przepisami prawa polskiego,

§ 28

1.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 2.Całość dochodu (nadwyżki przychodów nad kosztami) Stowarzyszenia jest przeznaczana na działalność statutową Stowarzyszenia będącą działalnością pożytku publicznego.

§ 28a

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Sposób reprezentacji

§ 29

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest Prezes z jednym z członków zarządu działających łącznie.
 2. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 31

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia, bądź połączenie z inna organizacją.

Zabrze, dnia 10.01.2022 r.