Kim jesteśmy?

Sto­wa­rzy­sze­nie „Za­brzan­ka” powstało z ini­cja­ty­wy osób nie­peł­no­spraw­nych, którzy od 2009 roku aktywnie działali pod szyldem Grupy Sa­mo­po­mo­co­wej. Początkowo dzia­ła­li­śmy jako grupa wsparcia i wza­jem­nej pomocy. Pomoc w naszym przy­pad­ku przyj­mu­je formę do­star­cza­nia po­ży­tecz­nych in­for­ma­cji z własnych do­świad­czeń zwią­za­nych z danym pro­ble­mem, słu­cha­niu i ak­cep­ta­cji do­świad­czeń innych, zro­zu­mie­nia i na­wią­za­nia kon­tak­tów spo­łecz­nych z osobami o po­dob­nych do­świad­cze­niach.

Połączył nas wspólny problem – nie­peł­no­spraw­ność i chęć radzenia sobie z nim. Kon­cen­tro­wa­li­śmy nasze dzia­ła­nia na in­te­gra­cji osób pełno i nie­peł­no­spraw­nych poprzez wspólne aktywne spę­dza­nie czasu wolnego.

W marcu 2014 roku po­wo­ła­li­śmy do życia Sto­wa­rzy­sze­nie, którego sta­tu­to­wym celem jest ini­cjo­wa­nie, wspie­ra­nie i pomoc w różnego rodzaju przed­się­wzię­ciach edu­ka­cyj­nych, kul­tu­ral­nych, spor­to­wych, in­te­gra­cyj­nych osób nie­peł­no­spraw­nych oraz seniorów.

W listopadzie 2016 jako Stowarzyszenie otrzymaliśmy Statut Organizacji Pożytku Publicznego aby jeszcze intensywniej działać na rzecz i wspierać potrzeby osób niepełnosprawnych oraz seniorów.

Zasoby finansowe składają się z wpływów z tytułu składek członkowskich , darowizn ,dotacji oraz wpływów z tytułu 1,5% podatku od osób fizycznych przekazywanych Stowarzyszeniu .Jednym ze źródeł finansowania jest sprzedaż  rękodzieła  wytworzonego  przez  uzdolnionych manualnie członków  Stowarzyszenia. Rękodzieło sprzedajemy bezpośrednio zainteresowanym klientom  lub na Jarmarkach , na piknikach  a także w trakcie letnich wyjazdów 

Stowarzyszenie aktywnie pozyskuje środki ze źródeł zewnętrznych, aplikując do różnego rodzaju programów , konkursów grantowych i  ofert na zadania publiczne.

Wykaz zrealizowanych zadań można zobaczyć w zakładce „NASZE REALIZACJE” https://stowarzyszeniezabrzanka.pl/nasze-realizacje/

Dzisiaj Zabrzanka zrzesza ok. 45członków i grupę 20 stale współpracujących wolontariuszy