Programy realizowane ze środków budżetu Państwa

MRPiPS

Również w tym roku, tak jak w poprzednich latach realizujemy program Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W tym roku realizujemy zadanie na kwotę 1 116 294, 55 zł. Pozwala nam to objąć asystencją osobistą 59 podopiecznych w ramach 20 640 godzin.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są, w przypadku naszego Stowarzyszenia osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo traktowanymi na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Realizując program dajemy wsparcie osobom wymagającym szczególnej troski w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

To dzięki wsparciu i pomocy Asystentów, podopieczni programu mogą wyjść z domu i uczestniczyć w koncertach, warsztatach ,spektaklach,spotkaniach integracyjnych, czy po prostu pójść na spacer czy do ogrodu.

Nasi podopieczni są bardzo wdzięczni ♥️za te zwykłe👉niezwykłe czynności.

👏 Dziękujemy serdecznie naszym Asystentom za ich trudną, a jakże potrzebną pracę.😘

MRiPS

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023.

Od stycznia 2023 roku realizujemy program Asystent Osobisty – edycja 2023. Jest on realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego

Ma na celu m. in. wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne i finansowe osób z niepełnosprawnościami oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych

„Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).” -źródło portal gov.pl

24.06.2023

Dzięki środkom z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej , możemy realizować świadczenie usług asystencji osobistej osobom z niepełnosprawnościami.

Dzięki opiece asystenckiej nasi podopieczni wraz ze swoimi opiekunami uczestniczą w integracyjnych spotkaniach grupy samopomocowej ,na spotkaniach tematycznych oraz ostatnio w letnim pikniku.

———————————————————————————————————————————-

Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnościami edycja 2022

12 października 2022

Dzięki Programowi #MRiPS „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022, osoby z niepełnosprawnościami mają zapewnione wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności i w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Dzięki asystentom podopieczni mogą podziwiać podczas wspólnych spacerów piękno złotej polskiej jesieni i babiego lata.

@MRiPShttps://www.facebook.com/mripsRP

15.05.2022

Głównym celem Programu #MRiPS jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

Dzięki programowi Asystent Osobisty, osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z:

 1. Usługi asystencji osobistej w szczególności polegające na pomocy asystenta w:
 2. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 3. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 4. załatwianiu spraw urzędowych;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Dzięki środkom Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej , możemy realizować w 2022 roku świadczenie usług asystencji osobistej osobom niepełnosprawnym.

2021

Program pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021 sfinansowany przez Ministera Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności .

Program ma zapewniać:

 1. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 4. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego. – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

W grudniu 2020 r. zrealizowaliśmy projekt pt. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” sfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Dzień Matki po Ślonsku

6.06.2021

Dzięki programowi MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’, uczestnicy programu wraz z opiekunami mieli możliwość udziału w koncercie „Dzień Matki po Ślonsku” w Zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca.

Była to wspaniała okazja do wspólnego wyjścia i uczestniczenia razem w wydarzeniu kulturalnym.

„Program ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.”

21.06.2021. Wspólny spacer podopiecznych z opiekunem.

21.06.2021

Początek lata i ładna sprzyjająca aura , to doskonała okazja na wspólny spacer podopiecznych z opiekunem. Możliwość wytchnienia i rozmowy wspierającej. A wszystko to dzięki realizowanemu programowi MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.edycja 2021

17.07.2021

W naturze , w plenerze, na łące i po miejskich ulicach, wszędzie przyjemnie prowadzi się rozmowy. Podopieczni i asystenci lubią ten rodzaj aktywności i wspólnego spędzania czasu.

Umożliwia to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.edycja 2021

Wspólne spacery.